ניטור ומדידת התופעה

ניטור ומדידת תופעת התעללות בילדים

ניטור ומדידת התופעה

הצורך לפתח אינדקס לאומי למדידת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם נבע מהפער הקיים בין היקף התופעה הידוע לרשויות ובין היקפה בפועל, כפי שעלה ממחקרים אחרונים שנעשו בתחום. במסגרת שותפותו במיזם מהל"ב, פועל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לפתח אינדקס לאומי שיאפשר מדידת מכלול תופעת ההתעללות וההזנחה.

בשנה הראשונה לפיתוח האינדקס רוכזו המאמצים בלמידת התחום ובגיבוש ההמלצות לאופן בנייתו.

על בסיס המידע שנאסף באמצעות סקירת ספרות המחקר והתייעצויות עם מומחים, גובשו עקרונות מנחים לפיתוח האינדקס הלאומי.

במהלך 2017-2018 יבוצע הפיילוט בשטח וינותח המידע שייאסף בו ממדגם מייצג של ילדים ואנשי מקצוע, לצורך קבלת מידע על היקף הילדים הסובלים מהתעללות ומהזנחה בישראל, ועל מאפייניהם.

לצפייה באינדקס המלא
לחצו כאן