ניטור ומדידת התופעה

ניטור ומדידת התופעה של התעללות והזנחת ילדים

ניטור ומדידת התופעה

הצורך לפתח אינדקס לאומי למדידת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם נבע מהפער הקיים בין היקף התופעה הידוע לרשויות ובין היקפה בפועל, כפי שעלה ממחקרים אחרונים שנעשו בתחום. המיזם למניעת התעללות בילדים פעל בשיתוף מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לפתח אינדקס לאומי שיאפשר מדידת מכלול תופעת ההתעללות וההזנחה.

בשנה הראשונה לפיתוח האינדקס רוכזו המאמצים בלמידת התחום ובגיבוש ההמלצות לאופן בנייתו.

על בסיס המידע שנאסף באמצעות סקירת ספרות המחקר והתייעצויות עם מומחים, גובשו עקרונות מנחים לפיתוח האינדקס הלאומי.

בסיום 2018 הועבר הסקר בקרב בני נוער  ובמקביל נאספים נתונים על היקף התופעה בקרב אנשי מקצוע דרך התכנית הלאומית לילדים בסיכון 360. המדידה המשולבת בקרב בני נוער ואנשי מקצוע תוכל לתת תמונה מקיפה של היקף התופעה על היקף הילדים הסובלים מהתעללות ומהזנחה בישראל, ועל מאפייניהם.

 
לצפייה באינדקס המלא
לחצו כאן
 

Accessibility Toolbar